Omzetbelasting

Wat is omzetbelasting?

Historie:
De omzetbelasting vindt haar oorsprong in 1934 toen de overheid tijdens de crisis dringend geld nodig had. De omzetbelasting wordt door iedere burger in stukjes en beetjes betaald. In de prijs van goederen en diensten zit voor een deel de omzetbelasting verrekend. Door het grote draagvlak van deze belasting kan deze relatief laag blijven en toch jaarlijks in totaal heel veel geld opleveren. Wanneer u als ondernemer omzet maakt dient u daar ook een stukje en beetje over te betalen. Daarentegen mag u als ondernemer de omzetbelasting die u namens de onderneming betaalt terugvorderen. U betaalt uiteindelijk omzetbelasting over het verschil tussen uw verkoop en inkoopprijs plus onkosten. Wanneer uw kosten dus hoger liggen als de opbrengst kunt u omzetbelasting terugvorderen. De omzetbelasting is beter bekend als BTW: Belasting over Toegevoegde Waarde.

In het kort:
Wanneer u iets verkoopt (goederen/diensten) berekent u BTW door aan de klant die u vervolgens afdraagt aan de belastingdienst. Wanneer u iets koopt betaalt u BTW die u als voorbelasting kunt aftrekken van de BTW die u verschuldigd bent over uw omzet.

U dient zelf de BTW te berekenen die u moet afdragen. Deze geeft u op in uw aangifte Omzetbelasting. Meestal moet u aangifte doen over een kwartaal of over een maand. Aangifte over een jaar is ook mogelijk. Als u zaken doet met het buitenland maakt het voor de BTW verschil of u zaken doet met een land binnen de EU of buiten de EU. Binnen de EU zijn namelijk de fiscale grenzen afgeschaft en is er vrij goederenverkeer ontstaan tussen de EU-landen onderling.

Het is belangrijk om het volgende te weten:

Wie is BTW-plichtig?
U bent BTW-plichtig als u voor de BTW als ondernemer wordt beschouwd. Voor de inkomstenbelasting stelt de Belastingdienst andere voorwaarden aan het ondernemerschap dan voor de BTW. Het kan dus zo zijn dat u voor de BTW wel een ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet. In de volgende gevallen bent u ondernemer voor de BTW:

 • U oefent zelfstandig een bedrijf of beroep uit. Het maakt niet uit of u wel of niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En het is ook niet van belang of u winst maakt;
 • U werkt in dienstbetrekking én u heeft daarnaast andere werkzaamheden. Voor die nevenwerkzaamheden kunt u ondernemer zijn;
 • U exploiteert zelfstandig een zaak of een recht om er inkomsten aan te ontlenen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een gebouw of een octrooirecht;
 • U verkoopt als particulier een nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land.

 • Ondernemers die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht een eenheid vormen met andere ondernemingen kunnen voor de BTW als één ondernemer worden beschouwd. Dit heet een fiscale eenheid omzetbelasting.

  Waarover wordt BTW geheven?
  BTW wordt geheven over uw BTW-omzet. Die omzet bestaat uit vergoedingen die u als ondernemer ontvangt voor zogenoemde prestaties:
 • goederen die u levert;
 • diensten die u verleent.

 • Voorwaarde is dat de levering van de goederen en de dienstverlening in Nederland plaatsvinden.

  BTW in het buitenland
  U bent ook BTW verschuldigd over goederen die u invoert uit niet-EU-landen of verwerft uit EU-landen. Soms is niet degene die de goederen levert of de diensten verleent BTW verschuldigd, maar degene die de goederen of diensten afneemt. De BTW van de leverancier is dan verlegd naar de afnemer. Als u kosten in het buitenland maakt, kan de BTW die daarover berekend is, vaak worden teruggevorderd.

  Bijzondere gevallen
  Als u bijvoorbeeld gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen verkoopt, kunt u ervoor kiezen om over uw winstmarge BTW af te dragen. U maakt dan gebruik van de margeregeling.

  Tarieven en vrijstellingen
  Over het leveren, de invoer en de verwerving van goederen en het verlenen van diensten bent u in principe BTW verschuldigd. De volgende BTW-tarieven kunnen van toepassing zijn:

  Vrijgestelde leveringen en diensten

  In een aantal gevallen is het leveren van goederen of het verlenen van diensten vrijgesteld van BTW. De vrijgestelde leveringen en diensten vallen in de volgende categorieën:
 • onroerende zaken;
 • gezondheid;
 • geld en verzekeringen;
 • cultuur, media, onderwijs, maatschappij;
 • vrijstelling voor kansspelen;
 • diensten door de PTT Post BV;
 • diensten en leveringen door bepaalde organisaties, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties;
 • samenwerkingsverbanden in de sociale sfeer;
 • fondswervende activiteiten;
 • levering van roerende bedrijfsmiddelen door (gedeeltelijk) vrijgestelde ondernemers.

 • Administratie en aftrek voorbelasting bij vrijstellingen

  Een belangrijk gevolg van de vrijstellingen is dat u de BTW op inkopen, kosten en investeringen voor vrijgestelde prestaties niet als voorbelasting mag aftrekken. Uitzondering: er is wel recht op aftrek van voorbelasting voor leveringen en diensten op het gebied van betaalmiddelen, waardepapieren, geldverkeer en verzekeringen als deze prestaties worden verricht aan afnemers die buiten de EU zijn gevestigd of als deze prestaties rechtstreeks betrekking hebben op goederen die zijn bestemd om te worden uitgevoerd uit de EU. Als u vrijgestelde prestaties verricht, moet u een administratie voeren waarin de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de vrijstelling, op duidelijke en overzichtelijke wijze zijn vermeld. Daarom is belangrijk dat u alle onderliggende stukken bewaart waaruit kan blijken dat uw prestaties vrijgesteld zijn, bijvoorbeeld een duidelijke beschrijving van de vrijgestelde diensten die u heeft verricht. Verricht u deels vrijgestelde en deels niet-vrijgestelde prestaties, dan bent u voor de niet-vrijgestelde prestaties verplicht een BTW-administratie te voeren.

  Combinaties van prestaties
  U kunt ook te maken hebben met combinaties van prestaties. In deze gevallen moet u bepalen hoe de ene prestatie zich verhoudt tot de andere. En dat bepaalt weer welk tarief geldt voor die prestatie(s).