Loonbelasting

Als u personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met:

 • Loonbelasting en premie volksverzekeringen;
 • Premies werknemersverzekeringen;
 • Betalingen loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

 • Loonbelasting en premie volksverzekeringen
  Een werknemer is loonbelasting verschuldigd over zijn ontvangen loon. Deze betaalt hij niet zelf, daarvoor dient de werkgever te zorgen. Een en ander is zo besloten om een opgebouwde schuld van werknemers aan de belastingdienst te voorkomen. Naast het inhouden van loonbelasting houdt de werkgever ook de premie Volksverzekeringen inwaaronder de AOW (Algemene Ouderdomswet), ANW (Algemene Nabestaandenwet en de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Loonbelasting en premie volksverzekeringen worden samen vaak loonheffing genoemd.

  Hieronder een opsomming:

  Premies werknemersverzekeringen
  Naast loonbelasting en premie volksverzekeringen kennen we ook de Premies werknemersverzekeringen. Dit zijn de premies voor de verzekeringen op grond van Ziektewet (ZVW), Werkloosheidswet (WW), en Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Deze werknemersverzekeringen geven werknemers recht op een uitkering of voorzieningen.

  Betalingen
  De loonheffing die u inhoudt op het loon van uw werknemer, draagt u af aan de Belastingdienst. Het kan ook zijn dat u een zogenoemde voorschotnota krijgt. U moet ook elk jaar een aantal gegevens doorgeven aan de Belastingdienst.

  Waarover wordt loonheffing en premie betaald?
  Loonheffing en premies werknemersverzekeringen worden in principe betaald over het loon dat een werknemer ontvangt. Naast ‘loon in geld'(salaris, vakantiegeld, overwerkloon, provisie, dertiende maand) betsaan er ook nog andere soorten loon:
 • loon ‘in natura';
 • aanspraken;
 • (vrije) vergoedingen en verstrekkingen.

 • Beloningen ‘in natura’
  Een beloning in natura is loon dat u niet in geld uitbetaalt. U berekent loonheffing en premies werknemersverzekeringen over de economische waarde van de beloning in natura. Vaak is dat de winkelwaarde. Als de werknemer de beloning moet gebruiken of verbruiken om zijn werk behoorlijk te kunnen doen, moet u uitgaan van de besparing die de beloning oplevert voor de werknemer. Voor de vaststelling van de waarde van bepaalde beloningen in natura gelden speciale regels. Als de werknemer een auto van uw onderneming privé gebruikt, hoeft u daarover geen loonheffing in te houden of premies werknemersverzekeringen te betalen. U vermeldt dan wel op de loonstaat en op de loonbelastingkaart dat u uw werknemer een auto ter beschikking heeft gesteld, ook als de werknemer de auto niet voor privé-ritten gebruikt. De werknemer geeft het privé-gebruik van de auto aan op zijn eigen aangifte voor de inkomstenbelasting.

  Aanspraken
  Een aanspraak is een recht op een uitkering of een verstrekking. U geeft een werknemer een aanspraak als u bijvoorbeeld regelmatig een bedrag stort bij een fonds of verzekeringsmaatschappij, en de werknemer bouwt door uw storting recht op een toekomstige uitkering op. U moet loonheffing inhouden en afdragen en premies werknemersverzekeringen betalen over de waarde van de aanspraak. Sommige aanspraken zijn vrijgesteld, bijvoorbeeld aanspraken op een pensioenregeling. Over de waarde van vrijgestelde aanspraken hoeft u geen loonheffing en ook geen premies werknemersverzekeringen te berekenen. Als een aanspraak niet is belast, dan moet u de latere uitkering of verstrekking op grond van die aanspraak wel belasten. Meer over aanspraken vindt u in de Handleiding loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

  (Vrije) vergoedingen en verstrekkingen
  U kunt bepaalde vrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemer geven. Vrije vergoedingen zijn:
 • bedragen die u aan uw werknemer betaalt om de kosten te dekken die deze maakt om het werk op een behoorlijke wijze te kunnen doen;
 • bedragen die u aan uw werknemer betaalt en die over het algemeen niet worden beschouwd als beloning.
 • In plaats van een vergoeding kunt u ook bepaalde zaken aan uw werknemer verstrekken. Als u bepaalde zaken onbelast mag verstrekken, mag u die meestal ook onbelast vergoeden. Voorbeelden hiervan zijn vakliteratuur of werkkleding. Zo’n vrije vergoeding of verstrekking behoort niet tot het loon. Andere vergoedingen of verstrekkingen zijn tot een bepaalde grens vrijgesteld, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. Voor weer andere vergoedingen en verstrekkingen gelden normbedragen die u tot het loon moet rekenen of waarover u eindheffing moet toepassen. Het niet-vrije gedeelte van de verstrekking of vergoeding wordt dan belast. Het kan hier gaan om het vergoeden of verstrekken van zakelijke maaltijden, inwoning, een OV-kaart of bijvoorbeeld gas, water en licht. Voor de werknemersverzekeringen gelden soms afwijkende regels.